Druckluft- & Feuerwaffen

Sportarten - Druckluft- & Feuerwaffen

2024

Lichtgewehr 04.02.2024

e11.11.22   e11.11.23   e11.11.24   e11.11.27  m11.11.22  m11.11.24

LP Standard / Mehrkampf 04.02.2024

e2.17.10  e2.17.20  e2.18.10

Blasrohr 04.02.2024

e12.10.10  e12.10.15  e12.10.16  e12.10.23

LG Freihand 10.02.2024

e1.10.43  e1.10.42  e1.10.41  e1.10.31  e1.10.30  e1.10.11  e1.10.12  e1.10.13  e1.10.14 e1.10.15  e1.10.16  e1.10.17  e1.10.20  e1.10.21  e1.10.10  m1.10.30  m1.10.15  m1.10.11 m1.10.10

LG Auflage 11.02.2024

e1.11.70 e1.11.71  e1.11.72 e1.11.73 e1.11.74  e1.11.75  e1.11.76  e1.11.77  e1.11.78 e1.11.79  e1.11.80  e1.11.81  m1.11.70 m1.11.74 

LP Freihand 17.02.2024

e2.10.10  e2.10.11   e2.10.12  e2.10.14  e2.10.15  e2.10.16  e2.10.20  e2.10.92  m2.10.10 m2.10.14  m2.10.20 

LP Auflage 17.02.2024

e2.11.70  e2.11.71  e2.11.73  e2.11.74  e2.11.75  e2.11.76  e2.11.78  m2.11.74

100m KK Freihand 23.03.2024

e1.35.11  e1.35.12  e1.35.14  e1.35.16  e1.35.40  m1.35.10

100m KK Auflage 23.03.2024

e1.36.70  e1.36.71  e1.36.72  e1.36.73  e1.36.74  e1.36.75  e1.36.76  e1.36.77  e1.36.78 e1.36.80  m1.36.70  m1.36.74

100m KK Auflage sitzend 23.03.2024

e1.39.76

100m KK Auflage Zielfernrohr 23.03.2024

e1.44.70  e1.44.71  e1.44.74  e1.44.75  e1.44.76  e1.44.78  m1.44.70  m1.44.74

 UHR 13.04.2024

e1.57.10  m1.57.10

 SAR 13.04.2024

e2.03F.10

 Ordonanzpistole 13.04.2024

e2.48.10  m2.48.10

Ordonanzgewehr offene Visierung 13.04.2024

e1.58O.12  m1.58O.10

Ordonanzgewehr geschlossene Visierung 13.04.2024

e1.58G.12

KK liegend 14.04.2024

e1.80.10  e1.80.11  e1.80.14  e1.80.15  e1.80.16  m1.80.10   m1.80.11  m1.80.14

25m Pistole 14.04.2024 

e2.40.10 e2.40.11  e2.40.14  e2.40.16  e2.40.40  m2.40.14

25m Pistole Auflage 14.04.2024

e2.42.70  e2.42.74  e2.42.78  m2.42.74

25m Zentralfeuerpistole 14.04.2024

e2.45.14  e2.45.16

KK 50m 30 Schuss 20.04.2024

e1.42.10

KK 50m Senioren O – V 20.04.2024

e1.41.74  e1.41.75  e1.41.76  e1.41.77  e1.41.78  e1.41.80  e1.41.81  m1.41.74

25m Revolver 357 Mag. 20.04.2024

e2.55.10  e2.55.12  e2.55.14  e2.55.16  m2.55.10

25m Pistole 9mm 20.04.2024

e2.53.10  e2.53.12  e2.53.14  e2.53.16  m2.53.10

50m Pistole 20.04.2024

e2.20.10  e2.20.14  e2.20.16  e2.20.92

Auflage 20.04.2024

25m Standardpistole 20.04.2024

e2.60.10  e2.60.14

KK 50m Senioren I- II 21.04.2024

e1.41.70  e1.41.71  e1.41.72  e1.41.73  m1.41.70

KK 50m Senioren Zielfernrohr 21.04.2024

e1.43.70  e1.43.71  e1.43.74  e1.43.75  e1.43.76  e1.43.78  m1.43.70  m1.43.74

25m Pistole .45 ACP 21.04.2024

e2.59.10  e2.59.12  e2.59.14  e2.59.16  m2.59.10

25m Revolver .44 Mag 21.04.2024

e2.58.12  e2.58.14  e2.58.16  m2.58.10 

25m Schnellfeuerpistole 21.04.2024

e2.30.10  m2.30.10

25m Zentralfeuerpistole 21.04.2024

e2.45.10  e2.45.14  e2.45.16

Selbsladegewehr 27.04.2024

e1.22.10  e1.23.10  m1.22.10  m1.23.10

Perkussionsgewehr / Auflage

e7.10.10  e7.10.16  e7.11.80  m7.10.10

Perkussionsrevolver 27.04.2024

e7.40.10  e7.40.14  e7.40.16  m7.40.10

Perkussionspistole 27.04.2024

e7.50.10  e7.50.12  e7.50.16  m7.50.10

Steinschlosspistole 27.04.2024

e7.60.14

KK UHR  27.04.2024

e1.56.10  e1.56.12  e1.56S.10  m1.56.10  m1.56S.10

KK-Freigewehr 3X40

 

KK-Sportgewehr 50m 3X20

2023

Lichtgewehr 18.02.2023

e11.10.22  e11.10.23  e11.10.24  e11.10.25  e11.11.26  m11.10.22

e11.10.22  e11.10.23  e11.10.24  e11.10.25  e11.11.26  m11.10.22

LP Standard / Mehrkampf 18.02.2023

e2.17.10  e2.18.10

LG Freihand 11.02.2023

e1.10.10  e1.10.11 e1.10.12   e1.10.13  e1.10.14  e1.10.15  e1.10.16  e1.10.17  e1.10.20 e1.10.30  e1.10.31  e1.10.40  e1.10.41  e1.10.42  e1.10.43  m1.10.10  m1.10.11  m1.10.15 m1.10.30 

LG Auflage 12.02.2023

e1.11.70  e1.11.71  e1.11.72  e1.11.73  e1.11.74  e1.11.75  e1.11.76  e1.11.77  e1.11.78 e1.11.79  e1.11.80  e1.11.81  m1.11.70  m1.11.74 

LP Freihand 18.02.2023

e2.10.10  e2.10.12  e2.10.14  e2.10.15  e2.10.16  e2.10.30  e2.10.42  e2.10.92  m2.10.14

LP Auflage 18.02.2023

e2.11.70  e2.11.71  e2.11.73  e2.11.74  e2.11.75  e2.11.76  e2.11.78  m2.11.74

UHR 11.03.2023

e1.57.10  e1.57.12  m1.57.10

SAR 11.03.2023

e2.03F.14

Ordonanzpistole 11.03.2023

e2.48.10 m2.48.10

Ordonanzgewehr offene Visierung 11.03.2023

KK Liegend 13.03.2022

e1.80.10   e1.80.11  e1.80.14  e1.80.16  m1.80.10  m1.80.11  m1.80.14

25m Pistole 12.03.2023

e2.40.10  e2.40.14  e2.40.16  e2.40.40  e2.40.42

25m Pistole Auflage 12.03.2023

e2.42.74  e2.42.78  m2.42.74

25m Zentralfeuerpistole 12.03.2023

e2.45.10  e2.45.14  e2.45.16

25m Standardpistole 12.03.2023

e2.60.12  e2.60.14

25m Schnellfeuerpistole 12.03.2023

e2.30.10  e2.30.40  e2.30.42

25m Revolver 357 Mag. 18.03.2023

e2.55.10  e2.55.12  e2.55.14  e2.55.16  m2.55.10

25m Pistole 9mm 18.03.2023

e2.53.10  e2.53.12  e2.53.14  e2.53.16  m2.53.10

KK 50m Auflage 18.03.2023 / 19.03.2023

e1.41.70  e1.41.71  e1.41.72  e1.41.73  e1.41.74  e1.41.75  e1.41.76  e1.41.77  e1.41.78  

m1.41.70  m1.41.74

50m Pistole 19.03.2023

e2.20.16  e2.20.92

KK 50m Auflage ZF 19.03.2023

e1.43.70  e1.43.71  e1.43.74  e1.43.75  e1.43.78  m1.43.70  m1.43.74

25m Pistole .45 ACP 19.03.2023

e2.59.10 e2.59.12 e2.59.14 e2.59.16 m2.59.10

25m Revolver .44 Mag 19.03.2023

e2.58.14  e2.58.16  m2.58.10

Perkussionsgewehr / Auflage 25.03.2023

e7.10.10  e7.10.14  e7.10.16  e7.11.80  m7.11.80

Perkussionsrevolver 25.03.2023

e7.40.10  e7.40.14  e7.40.16  m7.40.10

Perkussionspistole 25.03.2023

e7.50.10  e7.50.12  e7.50.14  e7.50.16  m7.50.10

Steinschlosspistole 25.03.2023

e7.60.14

Selbstladegewehr 01.04.2023

e1.22.10  e1.23.10  m1.22.10

100m KK Freihand 22.04.2023

e1.35.10  e1.35.11  e1.35.12  e1.35.14  e1.35.40  m1.35.10

100m KK Auflage 22.04.2023

e1.36.70  e1.36.71  e1.36.72  e1.36.74  e1.36.75  e1.36.76  e1.36.77  e1.36.78  m1.36.70  m1.36.74

100m KK Auflage Zielfernrohr 22.04.2023

e1.44.70  e1.44.71 e1.44.72  e1.44.74  e1.44.75  e1.44.78  m1.44.70  m1.44.74

KK 50m 30 Schuss 24.04.2023

e1.42.10